มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม

โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้
1. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง"
เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
2. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน"
เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ
3. โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน"
เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ