มหาวิทยาลัยบูรพาจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม
โดยความร่วมมือจากส่วนงานภายใน จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1.โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพประชาชนชุมชนบ้านเหมือง"

เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

2.โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "พัฒนาบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน"

เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ

3.โครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า เรื่อง "การพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาแก่ชุมชน"

เอกสารรายละเอียดโครงการ
รายงานสรุปและประเมินผลการดำเนินโครงการ