โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560 ม.บูรพา

ล่องเรือชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง โลกใต้ทะเลบางแสน สวนนงนุชพัทยา โครงการในพระราชดำริเขาหินซ้อน ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และนครวัด-นครธม (กัมพูชา) การอบรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ภาพกิจกรรมการอบรม

รุ่นที่ 1 ม.บูรพา

รุ่นที่ 2 ม.บูรพา

รุ่นที่ 3 ม.บูรพา

รุ่นที่ 4 ม.บูรพา

รุ่นที่ 5 ม.บูรพา

รุ่นที่ 6 ม.บูรพา


จำนวนการอบรม 6 รุ่น

รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 13-19 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 16 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2560
รุ่นที่ขอเพิ่มใหม่ : วันที่ 20-26 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 22 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 24-30 เมษายน 2560
รุ่นที่ 24 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 22-28 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 25 มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 5-11 มิถุนายน 2560

วีดีโอแนะนำโครงการ สปชต. 2560

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ