โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2561 ม.บูรพา

ล่องเรือชมวิถีชีวิตและบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ชมวัดพระแก้ว พระบรมมหาราชวัง พิพิธภัณฑ์อวกาศ Space Inspirium ตลาดน้ำสี่ภาค สวนนงนุชพัทยา โครงการในพระราชดำริเขาหินซ้อน ตลาดโรงเกลือตลาดการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา และนครวัด-นครธม (กัมพูชา) การอบรมครั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


จำนวนการอบรม 3 รุ่น

(รุ่นที่ 5) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 4 - 10 กุมภาพันธ์ 2561
(รุ่นที่ 17) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 25 - 31 มีนาคม 2561
(รุ่นที่ 19) มหาวิทยาลัยบูรพา : วันที่ 22 - 28 เมษายน 2561

วีดีโอแนะนำโครงการ สปชต. 2561

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ