โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2562 ม.บูรพา


จำนวนการอบรม 3 รุ่น

รุ่น 1 วันที่ 3 - 9 ก.พ. 62
รุ่น 2 วันที่ 24 - 30 มี.ค. 62
รุ่น 3 วันที่ 12 - 18 พ.ค. 62

วีดีโอแนะนำโครงการ สปชต. 2562

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ