โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2563 ม.บูรพา


จำนวนการอบรม 4 รุ่น

รุ่น 1 วันที่ 8 - 14 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่น 2 วันที่ 7 - 13 มีนาคม 2563

วีดีโอแนะนำโครงการ สปชต. 2563