ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560
รุ่นที่ 1 ม.บูรพา

ภาพกิจกรรม วันที่ 13 ก.พ. 2560

ต้อนรับสนามบินหาดใหญ่และดอนเมือง

ฟังบรรยายยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 14 ก.พ. 2560

พระบรมมหาราชวัง

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตรวจสุขภาพ

ชมทัศนียภาพชายหาดบางแสน

ภาพกิจกรรม วันที่ 15 ก.พ. 2560

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และสาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ฟังบรรยาย การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

ถนนคนเดิน พัทยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 16 ก.พ. 2560

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

สวนนงนุช

เขาหินซ้อน

ภาพกิจกรรม วันที่ 17 ก.พ. 2560

กัมพูชา

สด๊กก๊อกธม

ภาพกิจกรรม วันที่ 18 ก.พ. 2560

โรงเกลือ

สรุปประเด็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมสานใจสู่พี่น้องและพิธีปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม วันที่ 19 ก.พ. 2560

ร้านของฝาก

ส่งสนามบินดอนเมือง


วีดีโอประมวลภาพการอบรม


กลับหน้าหลัก