ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560
รุ่นที่ 2 ม.บูรพา

ภาพกิจกรรม วันที่ 27 ก.พ. 2560

ต้อนรับสนามบินหาดใหญ่

ต้อนรับสนามบินดอนเมือง

ฟังบรรยายยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

โรงแรมรีเวอร์ไซต์

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 28 ก.พ. 2560

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลและตรวจสุขภาพ

ชมทัศนียภาพบางแสนและออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรม วันที่ 1 มี.ค. 2560

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้

ฟังบรรยาย การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

สาระเพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน

ถนนคนเดิน พัทยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 2 มี.ค. 2560

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

สวนนงนุช

เขาหินซ้อน

ภาพกิจกรรม วันที่ 3 มี.ค. 2560

กัมพูชา

ร้านวังประภา

ภาพกิจกรรม วันที่ 4 มี.ค. 2560

โรงเกลือ

สรุปประเด็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมสานใจสู่พี่น้องและพิธีปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม วันที่ 5 มี.ค. 2560

ร้านของฝาก

ส่งสนามบินดอนเมือง


วีดีโอประมวลภาพการอบรม


กลับหน้าหลัก