ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560
รุ่นที่ 22 (4) ม.บูรพา

ภาพกิจกรรม วันที่ 24 เม.ย.60

ต้อนรับสนามบินหาดใหญ่

ต้อนรับสนามบินดอนเมือง

ฟังบรรยายยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 25 เม.ย.60

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตรวจสมรรถภาพร่างกาย

ชมทัศนียภาพบางแสนและออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรม วันที่ 26 เม.ย.60

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ

ฟังบรรยาย การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

ถนนคนเดิน พัทยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 27 เม.ย.60

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

สวนนงนุช

เขาหินซ้อน

ภาพกิจกรรม วันที่ 28 เม.ย.60

กัมพูชา 1

กัมพูชา 2

กัมพูชา 3

กัมพูชา 4

กัมพูชา 5

กัมพูชา 6

ภาพกิจกรรม วันที่ 29 เม.ย.60

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

โรงเกลือ

สรุปประเด็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมสานใจสู่พี่น้องและพิธีปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม วันที่ 30 เม.ย.60

ร้านของฝาก

ส่งสนามบินดอนเมือง


วีดีโอประมวลภาพการอบรม


กลับหน้าหลัก