ภาพกิจกรรม
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) 2560
รุ่นที่ 25 (6) ม.บูรพา

ภาพกิจกรรม วันที่ 5 มิ.ย.60

ต้อนรับสนามบินหาดใหญ่

ต้อนรับสนามบินดอนเมือง

ฟังบรรยายยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนใต้

ล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 6 มิ.ย.60

พระบรมมหาราชวังและวัดพระแก้ว

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล

ตรวจสมรรถภาพร่างกาย

ชมทัศนียภาพบางแสนและออกกำลังกาย

ภาพกิจกรรม วันที่ 7 มิ.ย..60

กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ

พิธีเปิดการอบรมและปฐมนิเทศ

ฟังบรรยาย การพัฒนาฯ ยุทธศาสตร์ Thailand 4.0

แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข

ถนนคนเดิน พัทยา

ภาพกิจกรรม วันที่ 8 มิ.ย.60

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

สวนนงนุช

เขาหินซ้อน

ภาพกิจกรรม วันที่ 9 มิ.ย..60

กัมพูชา 1

กัมพูชา 2

กัมพูชา 3

ภาพกิจกรรม วันที่ 10 มิ.ย.60

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ

โรงเกลือ

สรุปประเด็นการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมสานใจสู่พี่น้องและพิธีปิดการอบรม

ภาพกิจกรรม วันที่ 11 มิ.ย..60

ร้านของฝาก

ส่งสนามบินดอนเมือง


วีดีโอประมวลภาพการอบรม


กลับหน้าหลัก