บุคลากรสำนักบริการวิชาการ

คณะผู้บริหารสำนักบริการวิชาการ
พีรพัฒน์ มั่งคั่ง
ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : perapat.hcc04@hotmail.com, bank7076@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
ดร.นวศิษฏ์ รักษ์บำรุง
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
E-mail : nawasit@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ
รองผู้อำนวยการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
E-mail : boonyara@buu.ac.th, ubi@buu.ac.th, tloubibuu@gmail.com
โทรศัพท์/โทรสาร : 0 3810 2287
ดร.ณฐาภพ สมคิด
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ และนวัตกรรม
E-mail : nathapobs@buu.ac.th, nathapobs@go.buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
E-mail : utud@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
จุฑารัตน์ ตำนานวัน
ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
E-mail : jutharat.buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
E-mail : buttri@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798
ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
บุตรี ดำริสถลมารค
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : buttri@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798

งานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน

วรรณวิภา หรูสกุล
หัวหน้ากลุ่มงานงานฝึกอบรมและพัฒนาระบบมาตรฐาน
นักวิชาการศึกษา
E-mail : wanwipa@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798
นันท์นภัส ทองระอา
นักวิชาการศึกษา
E-mail : nannaphat@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2289
โทรสาร : 0 3874 5798
เวธนี ศิริกิจ
นักวิชาการศึกษา
E-mail : wiway127@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2289
โทรสาร : 0 3874 5798

งานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ

กฤษณา พิพัฒน์ธวัชกุล
หัวหน้ากลุ่มงานที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ ชุมชน และความร่วมมือ
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : krissana@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2288
โทรสาร : 0 3874 5798
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
วัชรพงษ์ สุขีวงศ์
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : sukeevong_11@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472

งานพัฒนาและบริหารการวิจัย

ธรรมศักดิ์ สงกา
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาและบริหารการวิจัย
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : knoss_@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
อัญชิษฐา คชสิงห์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : anchitthak@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2295
โทรสาร : 0 3839 0309
ชินรัตน์ สังห์ทอง
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2297
โทรสาร : 0 3839 3472

งานพัฒนาทรัพยากรและสมรรถนะองค์กร

ณัฐธิชา แสงก่ำ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาทรัพยากร และสมรรถนะองค์กร
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
E-mail : cholthicha-buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2293
โทรสาร : 0 3839 3472
ปนัดดา นามจันทร์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : panatda_b27@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
โทรสาร : 0 3839 3472
พรนิภา อุพลเถียร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : koy.buu@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2297
โทรสาร : 0 3839 3472
สมศรี สงวนวงศ์
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
โทรสาร : 0 3839 3472
ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม C-EIA
สกุล ศิริกิจ
หัวหน้าศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการวิจัย ชำนาญการ
E-mail : eiabuu25@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2290
โทรสาร : 0 3839 3472
วิวรรธน์ ฐานบรรจง
เจ้าหน้าที่วิจัย
E-mail : eiabuu25@gmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2290
โทรสาร : 0 3839 3472
ฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
อุทัศน์ พิทักษ์สายชล
รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ และสื่อสารองค์กร
ผู้รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการพิเศษ
E-mail : utud@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
ชุติมา สุวานิชย์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
E-mail : chutimau@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
นฐพร ลัยรัตน์
นักวิชาการศึกษา
E-mail : nataporn@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2292
โทรสาร : 0 3839 4871
เฉลิมขวัญ ศิริมงคล
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail : joy_educom@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2291
โทรสาร : 0 3839 4871
ขนิษฐา จิตต์เรืองรอง
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ
E-mail : fana_louis@hotmail.com
โทรศัพท์ : 0 3810 2291
โทรสาร : 0 3839 4871
สำนักงานผู้อำนวยการ
สุรางค์รัตน์ เสมอวงษ์
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
หัวหน้ากลุ่มงานคลังและแผน
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
E-mail : surangrat@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2295
โทรสาร : 0 3839 0309

งานคลังและแผน

จีรนันท์ จินตนา
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : jeeranan@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
กุลจิรา วงษ์สุนทร
นักวิชาการเงินและบัญชี
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
สุภาวดี ชฏิลาลัย
นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
E-mail : supawadee@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
สันติ ดิษฐเจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
E-mail : santi.di@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
ศิริพงษ์ ส่งเสริม
ผู้ช่วยปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : sikipong@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309

งานบริหารงานทั่วไป

ฑิตยา เหมือนรักษา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : sisaipor@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
รัชฎาภรณ์ พุทธประสาท
บุคลากร ชำนาญการ
E-mail : radchada@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
สายชล ธารโสธร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
E-mail : saychon@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
นวินดา อัศวพรรณราย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
E-mail : nawinda@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2294
โทรสาร : 0 3839 0309
ศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล
นักวิจัย ชำนาญการ
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2283
โทรสาร : 0 3839 3472
ปาริชาติ เปรมเจิญ
ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2299
โทรสาร : 0 3839 0309
นันทวัน เทพกร
พนักงานบริการอัดสำเนา
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309

งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ โทร 0 3810 2296

ศุภชัย สังขจาย
หัวหน้ากลุ่มงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
E-mail : suphachai@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
มานิต คงสมจิตร
ช่างเทคนิค
E-mail : manit@buu.ac.th
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
ชูชัย ชูเชิด
คนสวน
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
กฤษณะ เหมือนใจ
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
นคร ชัยวงค์
พนักงานขับรถยนต์
E-mail : -
โทรศัพท์ : 0 3810 2296
โทรสาร : 0 3839 0309
พิชฎา สุดโสม
คนงาน