ระบบสารสนเทศ

ระบบสารสนเทศภายในองค์กร
การอบรมเพิ่มพูนความรู้ทางสารสนเทศด้วยตนเอง
ระบบฐานข้อมูลฝึกอบรม
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงาน
ใช้งานได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคม 2561
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงาน รูปแบบใหม่
เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2562
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงานผ่านเว็บไซต์
คลิกดูวิดีโอการใช้งาน
การเข้าใช้งานข้อมูลภายในหน่วยงานด้วย Application ในสมาร์ทโฟนและ Tablet
คลิกดูวิดีโอการใช้งาน
ระบบสารสนเทศของม.บูรพา
ระบบบริหารการประชุม e-Meeting
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย
ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Mail Buu
ระบบสารสนเทศโครงการบริการวิชาการ
ระบบบุคลากรอิเล็กทรอนิกส์
ระบบการลาออนไลน์ (e-Leave)
เริ่มใช้งานปีงบประมาณ 2562
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document
สมัครอบรมออนไลน์
สมัครอบรมออนไลน์
ตรวจสอบข้อมูลการสมัคร (สำหรับเจ้าหน้าที่)
VPN
VPN (Virtual Private Network) เป็นการจำลองให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา เสมือนเชื่อมต่ออยู่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงระบบสารสนเทศที่อยู่ภายในเครือข่ายของมหาวิทยาลัยได้อีกด้วย
โปรแกรมสำหรับติดตั้ง VPN
ขั้นตอนที่ 1 ดาวน์โหลดโปรแกรม Vpn Client สำหรับ Windows
Open VPN 32 bit
Open VPN 64 bit
ขั้นตอนที่ 2 ดาวน์โหลด Config File สำหรับผู้ใช้งาน
Config File สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่
วีดีโอแนะนำการติดตั้ง VPN
OpenVPN สำหรับ Windows 7
OpenVPN สำหรับ Windows 8
คู่มือการติดตั้ง VPN
การติดตั้งและการใช้งาน VPN บน Windows 7
การติดตั้งและการใช้งาน VPN บน Windows 8
ท่านสามารถดูรายละเอียดการติดตั้งและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://vpn.buu.ac.th
ภูมิสารสนเทศกลางของประเทศ
ระบบบริการดาวน์โหลดภาพดาวเทียมไทยโชต (TERMINAL III)
ระบบภูมิสารสนเทศโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ระบบผลิตแผนที่กลางออนไลน์ Government Map Online Service (G-MOS)
ระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกออนไลน์ (Agri-Map Online)
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวประเทศไทย
ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน
ระบบตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ระบบบ้านว่างพร้อมขายและอาคารเช่า
ระบบให้บริการโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและโลจิสติกส์
ระบบบริการแผนที่โครงข่ายคมนาคมรายจังหวัด
ระบบภูมิสารสนเทศบนระบบเครือข่ายเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาล
ระบบแผนที่ออนไลน์พื้นที่เสี่ยงต่อโรคไข้นำโดยพาหะ เห็บ หมัด ไร
ระบบให้บริการข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งสถานพยาบาล
ระบบบูรณาการฐานข้อมูลด้านทรัพยากรและบริหารโครงสร้างภาครัฐ
ระบบติดตามสถานการณ์ TMS (สถานการณ์น้ำท่วม)
ระบบติดตามสถานการณ์ TMS (สถานการณ์ภัยแล้ง)
ระบบติดตามสถานการณ์ TMS (สถานการณ์ไฟป่า)
ระบบติดตามสถานการณ์ TMS (เรดาร์ชายฝั่ง)
ระบบจัดการขยะทั่วประเทศ
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการน้ำ ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกำจัดผักตบชวาแบบยั่งยืน จังหวัดฉะเชิงเทรา
ระบบบริหารจัดการขยะ
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของจังหวัดพะเยา
ระบบภูมิสารสนเทศด้านอุตสาหกรรม
ระบบภูมิสารสนเทศด้านบริหารจัดการน้ำ 6 จังหวัด
ระบบภูมิสารสนเทศด้านการบริหารจัดการปัญหาความยากจน
ศูนย์ข้อมูลดาวเทียม
ศูนย์จัดการและประยุกต์ใช้งานดาวเทียม SMMS
ศูนย์ข้อมูลและการเตือนภัยพิบัติ
PBWatch.NET
เครือข่ายเฝ้าระวังภัยพิบัติ ลุ่มน้ำปัตตานี (พีบีวอทช์ดอทเน็ต)
ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ
ศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ
สำนักป้องกันภัยธรรมชาติและความเสี่ยงทางการเกษตร
กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
ระบบคลังข้อมูลสาธารณะภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สาธารณภัยและภัยพิบัติ ต่างประเทศ Emergency and Disaster Information Service
ระบบเฝ้าระวัง ติดตามและพยากรณ์อากาศ
Windytv แบบจำลองพยากรณ์อากาศ ราย 3 ชั่วโมง และคาดการณ์รายละเอียด 1 ชั่วโมง