• Intellectual Property and Technology Transfer Center

    บริการวิชาการครบครัน ด้านทรัพย์สินทางปัญญา บ่มเพาะวิสาหกิจ พัฒนาผู้ประกอบการ OTOP บริการให้คำปรึกษาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

    Read More

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

" Intellectual Property and Technology Transfer Center "

"ผู้นำบริการวิชาการและบริการงานวิจัยแห่งขุมปัญญาตะวันออก"

บริการทรัพย์สินทางปัญญา

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมอนุญาติให้ใช้สิทธิ

ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลความเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.spire-project.eu/ http://www.spire-project.eu/