• หน่วยบริการทรัพย์สินทางปัญญา

    รับจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรเผยแพร่ผลงานพร้อมต่อ ยอดเชิงพาณิชย์

    ให้คำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่บุคลากรมหาวิทยาลัย และบริการผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมถ่ายทอดในเชิงพาณิชย์

    Read More
  • หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

    บริการบ่มเพาะผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ แผนธุรกิจ ให้สามารถประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

    ให้การสนับสนุนผู้ประกอบการ หลากหลายด้านโดยผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

    Read More
  • บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี

    ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูลผลงานวิจัย

    ผู้ที่ประสบปัญญาด้านเทคโนโลยีสามารถเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

    Read More

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

 

 

" Intellectual Property and Technology Transfer Center "

"ผู้นำบริการวิชาการและบริการงานวิจัยแห่งขุมปัญญาตะวันออก"

 

บริการทรัพย์สินทางปัญญา

บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ

ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาที่พร้อมอนุญาติให้ใช้สิทธิ

ข้อมูลความเชี่ยวชาญด้านต่างๆ มหาวิทยาลัยบูรพา

โครงการบริการให้คำปรึกษาข้อมูลความเชี่ยวชาญทั้งระยะสั้น และระยะยาวแก่ผู้ประกอบธุรกิจ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

http://www.spire-project.eu/ http://www.spire-project.eu/