ความเชี่ยวชาญด้านชีววิทยา

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ดร.ผาณตา เอี้ยวซิโป อณูชีววิทยา, ชีวเคมี, มะเร็ง
2 นางสาวดวงตา จุลศิริกุล พันธุศาสตร์ประชากร
3 นางชูตา บุญภักดี การแยกยีน, การแสดงออกของยีน, ไบโอมาร์คเกอร์, ฟลูออเรสเซนต์ในการผสมพันธุ์แบบแหล่งกำเนิด, ชีวสารสนเทศศาสตร์
4 นางสาวอนุตตรา อุดมประเสริฐ ไบโอเซ็นเซอร์ที่ใช้ DNA, DNA origami เป็นระบบนำส่งยา, นาโนเทคโนโลยีดีเอ็นเอโครงสร้าง
5 ดร.นรินทร์รัตน์ คงจันทร์ตรี ชีววิทยา / นิเวศน์นิเวศวิทยาเน้นระบบนิเวศน์ทางชีววิทยา (สัณฐานวิทยา / อณูพันธุศาสตร์)
6 นายวรนพ สุขภารังษี พฤติกรรม (Evolution), เซลล์วิทยา (Cell Biology), พันธุวิศวกรรม (พันธุศาสตร์), เทคโนโลยีการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดการดูดซึม (การสร้างเซลล์ต้นกำเนิด pluripotent)
7 รศ.ดร.กล่าวขวัญ ศรีสุข ฤทธิ์ทางชีวภาพชีวเคมีของอนุมูลอิสระการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
8 ผศ.ดร.จเร จรัสจรูญพงศ์ การสังเคราะห์สารอินทรีย์
9 นายสุทิน กิ่งทอง โปรตีน, พิษวิทยา, ชีววิทยาพัฒนาการ
10 นายนิวัฒน์ วงษ์พยัคฆ์ เคมีอินทรีย์
11 นางจิตติมา เจริญพานิช การถอดความและการควบคุมเมตาบอลิการวิเคราะห์โปรตีนและเอนไซม์เทคโนโลยีชีววิทยาโมเลกุลและวิศวกรรมโปรตีน