ความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเคมี

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 นางสาวนภา ตั้งเตรียมจิตมั่น การวิเคราะห์ทางเคมี
2 นายขจัดภัย ทิพยผ่อง เคมีเชิงคำนวณเคมีอนินทรีย์และนิวเคลียร์
3 นายเอกพงษ์ สุวัฒนมาลา เคมีคำนวณเคมีเชิงฟิสิกส์เคมีศึกษา
4 นางสาวชุลีพร พุฒนวล โลหะอินทรีย์เคมี
5 นางสาวแวววลี โชคแสวงการ เทคนิคทางโปรตีโอมิกส์
6 นางสาวสุชญา ผ่องใส เคมีเชิงฟิสิกส์และเชิงทฤษฎี คุณสมบัติทางอุณหพลศาสตร์และโครงสร้างของวัสดุเคมีเชิงคำนวณ การออกแบบยา; โซลูชั่นที่มั่นคง; การเชื่อมต่อระดับโมเลกุลของยาต้านมะเร็งและ a, b-Tubulin
7 ดร.ศศิธร มั่นเจริญ วิทยาศาสตร์การศึกษา, เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าและการประยุกต์ใช้ต่างๆ, การวิเคราะห์แบบจำลองต่างๆเช่น FIA และ SIA เป็นต้น, การวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมและการควบคุมคุณภาพ, การพัฒนาวิธีการวิเคราะห์อุปกรณ์และชุดทดสอบ
8 นางอภิญญา นวคุณ การวิเคราะห์ทางเคมี
9 ผศ.ดร.ทรงกลด สารภูษิต เคมีโปรตีนไซโตโครม P450 เอนไซม์
10 นายสมศักดิ์ ศิริไชย โครมาโตกราฟีอิเล็กโทรไลต์ระบบจิ๋ว