ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 นายฐานวีร์ โชติจารุสวัสดิ์ เคมี ,เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์
2 นางสาวยุภาพร สมีน้อย เคมีวิเคราะห์, จุลภาค, โครมาโตกราฟี, การวิเคราะห์ทางชีวภาพ
3 นายอรรถพล เชยศุภเกตุ การประยุกต์ใช้เลเซอร์, เครื่องดูดฝุ่นและฟิล์มบาง, การวิเคราะห์สเปกโทรสโกมาน, พลาสม่าบรรยากาศ
4 นายชัยศักดิ์ อิสโร วัสดุนาโน และเซ็นเซอร์ตรวจวัดก๊าซ
5 นายธนัสถา รัตนะ เทคโนโลยีฟิล์มบาง วัสดุนาโน
6 ผศ.ดรกัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล พลาสมา ฟิล์มบาง เส้นใยนาโน
7 นางสาวอัมพร ทองกู้เกียรติกูล การใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนและการทำกล้องจุลทรรศน์อิมมูโนอิเล็คตรอน, การทำกล้องจุลทรรศน์อิมมูโน
8 นายสุรสิงห์ ไชยคุณ แหล่งกำเนิดไอออน, เทคโนโลยีสุญญากาศและฟิล์มบาง
9 นางสาวการะเกด เทศศรี วัสดุที่มีโครงสร้างนาโน