ความเชี่ยวชาญด้านสัตว์น้ำ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ผศ.ดร.บุญรัตน์ ประทุมชาติ Aquaculture, Biomineralization in aquatic Crustacean and related fields.
2 ผศ.ดร.ปภาศิริ บาร์เนท Fish and Shellfish Disease and Immunology, Aquatic Pollution accessment
3 ผศ.ดร.จริยาวดี สุริยพันธุ์ แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ โรคกุ้ง โรคสัตว์น้ำ หญ้าทะเล ระบบนิเวศทางทะเล และระบบนิเวศในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ
4 รศ.ดร.วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย Fish nutrition,Reproductive endocrinology ,Environmental impact of aquaculture,Aquaculture biotechnology,Sperm cryopreservation of aquatic animals for breeding and conservation
5 รศ.ดร.นงนุช ตั้งเกริกโอฬาร อนุกรมวิธานของสัตว์ในกลุ่มกุ้งและปู, ชีววิทยาของสัตว์ในกลุ่มครัสเตเชียน, สรีรนิเวศวิทยาของสัตว์น้ำ
6 ผศ.ดร.พงษ์รัตน์ ดำรงโรจน์วัฒนา อนุกรมวิธานสัตว์กลุ่มหอย