ความเชี่ยวชาญด้านอาหารและการแปรรูปอาหาร

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ดร.อโนชา สุขสมบูรณ์ Food Extrusion, Functional Food Production, Low GI Food
2 ผศ.ดร.อรอง จันทร์ประสาทสุข Food safety,Microbial ecology of fermented foods,Food fermentation,Fruit wine fermentation,Food microbiology
3 ดร.ศนิ จิระสถิตย์ Bioprocess, Food biotechnology, Food Microbiology, kinetic modeling
4 นางสาวปณิดา ชัยปัน งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร (กำลังอยู่ในระหว่างการทำวิทยานิพนธ์)
5 ผศ.ดร.สามารถ สายอุต Utilization of Fish Processing by Products, Chemistry and Biochemistry of Seafood, Active biodegradable film from gelatin, Characterization and applications of bioactive collagen & gelatin peptide, Purification and application of microbial enzyme
6 ผศ.ดร.วิชมณี ยืนยงพุทธกาล การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักผลไม้ การใช้สถิติสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
7 ดร.สิริมา ชินสาร Drying process; Oil absorption and frying process; Processing of fruit and vegetable, Osmotic dehydration
8 ผศ.ดร.กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์ การกำจัดและการใช้ประโยชน์จากของเสีย เทคโนโลยีชีวภาพทางการแพทย์ กระบวนการแยกสารชีวภาพ เทคโนโลยีการหมัก และ เทคโนโลยีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
9 ผศ.ดร.สวามินี ธีระวุฒิ Post-harvest technology, Seafood Nutrition, Fishery Processing