ความเชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยา

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ผศ.ดร.อภิรดี ปิลันธนภาคย์ ราวิทยา เน้นราทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ
2 รศ.ดร.สุบัณฑิต นิ่มรัตน์ Biodegradation and bioremediation,Medical microbiology,Probiotic technology,Aquaculture microbiology
3 ดร.ภรณี ศรีปรีชาศักดิ์ การวิจัยด้านอนุกรมวิธานของแอคติโนแบคทีเรีย และสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากแอคติโนแบคทีเรีย
4 ผศ.ดร.จงกลณี จงอร่ามเรือง Marine natural products, Traditional medicine, NMR, Organic chemistry
5 ผศ.ดร.อุมาพร ทาไธสง อณูปรสิตวิทยา และอณูภูมิคุ้มกันวิทยา
6 ผศ.ดร.อนุเทพ ภาสุระ biological control, plant pathogenic fungi, plant disease control,จุลินทรีย์ปฏิปักษ์ การควบคุมโรคพืช จุลชีววิทยาทางการเกษตร
7 ผศ.ดร.นิรมล ปัญญ์บุศยกุล Food microbiology: Antimicrobial activity of agricultural materials
8 ผศ.ดร.สุดารัตน์ สวนจิตร จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม และพันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
9 รศ.ดร.กันทิมา สุวรรณพงศ์ Honeybee histopathology, Honeybee pheromones, Forensic Entomology