ความเชี่ยวชาญเรื่องระบบนิเวศ

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ดร.สาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์ Community ecology, Biodiversity assessment, Conservation biology
2 ผศ.ดร.อนุกูล บูรณประทีปรัตน์ สมุทรศาสตร์
3 ดร.จันทิมา ปิยะพงษ์ นิเวศวิทยาและพฤติกรรม
4 ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร ความหลากหลายทางชีวภาพของสิ่งมีชีวิตในทะเล เช่นแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์และการเพาะเลี้ยง การจำแนกจุลินทรีย์ทะเลกลุ่มทรอสโทไคตริดส์และการประยุกต์ใช้เป็นอาหารเลี้ยงสัตว์น้ำ สัตว์หน้าดิน นิเวศวิทยาทางทะเล ป่าชายเลน กรดไขมันในสิ่งมีชีวิต
5 ดร.ภัทราวุธ ไทยพิชิตบูรพา สิ่งแวดล้อมทางน้ำ และนิเวศวิทยา ทั้งบริเวณพื้ันที่น้ำจืด และชายฝั่งทะเล
6 ดร.วิชญา กันบัว แพลงก์ตอนวิทยา เน้นประชากรแพลงก์ตอนทางทะเล, นิเวศวิทยาทางทะเล เน้นระบบนิเวศปากแม่น้ำ ชายฝั่ง และป่าชายเลน
7 นางประภัสสร นันทพงศ์ Analytical Chemistry