ความเชี่ยวชาญด้านสถิติและการคำนวน

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ผศ.ดร.กิดาการ สายธนู Multivariate Data Analysis,Data Mining,Regression Analysis,Quality Control
2 ผศ.ดร.คณินทร์ ธีรภาพโอฬาร Mathematical Statistics, Probability Theory, Operations Research
3 นางสาวอารยา วิวัฒน์วานิช Series solutions to PDEs
4 ดร.บำรุงศักดิ์ เผื่อนอารีย์ Monte Carlo Simulation, Applied statistics, Parameter estimation, Bootstrapping, Optimization
5 ดร.ชาติไทย ไทยประยูร Theory of Differential Equations: Existence and Stability Theory,Nonlinear Analysis,Boundary Value Problems
6 ผศ.ดร.จุฑาพร เนียมวงษ์ Monte Carlo for inference statistics, Modified goodness of fit test, Statistical Modeling, Partial least square model
7 ผศ.ดร.อังคณา บุญดิเรก Numerical method, ecology modeling, stochastic and computer modeling, mathematical modeling
8 ผศ.ดร.ดวงกมล ผลเต็ม Computational Simulation,Differential Equations, Finite Element Method
9 ผศ.ดร.สินีนาฏ ศรีมงคล Solid Oxide Fuel Cell,Mathematical Models,Numerical Techniques,Fluid Dynamics
10 ผศ.ดร.จตุภัทร เมฆพายัพ Statistical Inference,Theory of Probability,Forecasting Techniques,Multivariate Analysis,Quality Control,Regression Analysis
11 ดร.อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศทางสถิติ,สถิติ การวางแผนการทดลอง การวิจัยดำเนินการ การจำลองข้อมูล