ความเชี่ยวชาญด้านเอนไซม์

ลำดับ

ชื่อ - นามสกุล

ข้อมูลความเชี่ยวชาญ

1 ดร.สมชาติ แม่นปืน Enzyme assay, enzyme kinetics