มหาวิทยาลัยบูรพา

vision

วิสัยทัศน์ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLO)

มุ่งมั่นพัฒนา คุ้มครอง และบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  เพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชาติ


วิสัยทัศน์ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

เสาะหาสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีนวัตกรรมที่พร้อมออกไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์


วิสัยทัศน์ คลินิกเทคโนโลยี (Clinictech)

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความร่วมมือ โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษา การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรในชุมชนท้องถิ่น


 พันธกิจ หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาฯ (TLO)

 • ให้บริการด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทแก่คณาจารย์ นิสิต บัณฑิต บุคลากร และนักวิจัย ในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย

 • เผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญาแก่คณาจารย์ นิสิต บัณฑิต บุคลากรและนักวิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาเครือข่าย รวมทั้งชุมชนในภาคตะวันออก

 • ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาผลงานที่มีคุณค่าเชิงพาณิชย์

 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาและนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกัน รวมถึงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีดำเนินการเพื่อขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์

 • วิเคราะห์แนวโน้มของเทคโนโลยีที่ตลาดต้องการ เพื่อสร้างงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง


พันธกิจ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI)

 • เสาะหาสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่มีนวัตกรรมที่พร้อมออกไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์

 • จัดการและประสานงาน เพื่อส่งเสริมการจัดตั้งบริษัทเริ่มแรกพร้อมจัดหาพื้นที่สำนักงาน ระบบ ข้อมูล ระบบโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกและระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

 • สร้างเครือข่าย พันธมิตรระหว่างหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ระดมทรัพยากรทั้งภายในมหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน สมาคมธุรกิจ สถาบันการเงิน ให้เกิดเครือข่ายการพัฒนาความรู้


พันธกิจ คลินิกเทคโนโลยี (Clinictech)

 • ให้บริการคำปรึกษาด้านเทคโนโลยีและบริการข้อมูล ผลงานวิจัย นวัตกรรม ตลอดจนภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่น

 • เผยแพร่ความรู้และสร้างความเข้าใจ ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทางสื่อ ท้องถิ่น เช่น รายการวิทยุของสถาบันการศึกษา โทรทัศน์ในท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ให้เกิดสังคมวิทยาศาสตร์ การจัดนิทรรศการและจัดรถคลินิกเคลื่อนที่ (Mobile Unit)

 • ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน โดยการฝึกอบรมในการสร้างวิทยากรเพื่อการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เพิ่มทวีคูณ และการฝึกอบรมอบรมเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่กลุ่มเป้าหมาย

 • ทำการวิจัยและพัฒนาต่อยอดร่วมกัน เพื่อแก้ปัญหาในท้องถิ่น ปรับปรุง ขบวนการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้าและผลิตภัณฑ์

 • การสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเรื่องโครงการ หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

 • ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาที่มีศักยภาพมีห้องปฏิบัติการเฉพาะทางและพัฒนา ไปสู่การจัดตั้ง อุทยานวิทยาศาสตร์ ในสถาบันการศึกษา

 • กิจกรรมอื่นๆ เช่น การให้บริการวิเคราะห์และทดสอบห้องปฏิบัติการทาง อุตสาหกรรมในและนอกสถานที่รวมทั้งกิจกรรมที่จะตกลงร่วมกันในอนาคต