มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้าที่ของเรา

บทบาท หน้าที่

            ปัจจุบันกระแสโลกาภิวัฒน์ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่รวดเร็ว นับเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้สภาพเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว สู่สังคมและเศรษฐกิจฐานความรู้ และการพาณิชย์อิเลคทรอนิกส์ สิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในระดับชาติ คือ การสร้างองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศ ฉะนั้นการปกป้องคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท และการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ จึงนับเป็นพันธกิจที่สำคัญของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทุกแห่ง
            มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นสถาบันอุดมศึกษาหลักในภาคตะวันออกที่เก่าแก่มากว่า 50 ปี ประกอบด้วยคณะ สถาบัน สำนัก ศูนย์ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกทั้งยังมีห้องปฏิบัติการที่มีมาตรฐานสูงหลายแห่งไว้สำหรับทำการวิจัยและให้บริการแก่ชุมชน จวบจนปัจจุบันมหาวิทยาลัยบูรพาได้ผลิตผลงานวิจัยไว้เป็นจำนวนมาก ในจำนวนนี้มีผลงานที่ถูกนำมาถ่ายทอดให้กับชุมชน และผู้ประกอบการจนก่อให้เกิดคุณค่าในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะ การเพาะเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทางทะเล การเพาะเลี้ยงปลาสวยงามน้ำจืด และเทคโนโลยีสุญญากาศ ทั้งนี้ เนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนที่เข้มแข็ง คือ คลินิกเทคโนโลยีและหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
            เพื่อให้ทรัพย์สินทางปัญญาอันเกิดจากการวิจัยของคณาจารย์ นิสิต บัณฑิต บุคลากร และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษาเครือข่ายในภาคตะวันออกได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่าย มหาวิทยาลัยจึงได้จัดทำโครงการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขึ้น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีนโบายส่งเสริมให้มีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาหลักของประเทศตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

            เพื่อสร้างนิสิตและบุคลากร ในมหาวิทยาลัย รวมทั้งบุคคลภายนอกที่มีศักยภาพและสนใจเป็นผู้ประกอบการ ให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรายใหม่หรือเกิดการร่วมทุน โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคลและสิทธิประโยชน์ในทรัพย์สินทางปัญญาภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ในการสนับสนุนให้เกิดบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) หรือบริษัทธุรกิจเต็มรูป (Spin-off Companies) รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและสร้างความยั่งยืนแก่ธุรกิจที่ได้จัดตั้งไปแล้ว เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและการดำเนินงานของชมรมนิสิต ผู้ประกอบการ (Student Entrepreneur Club) ให้มีความเข้มแข็ง และมีกิจกรรมสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ