มหาวิทยาลัยบูรพา

กลยุทธ์การดำเนินงาน

 

มาตรการด้านสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การประกอบการเชิงพาณิชย์

กลยุทธ์

 • สำรวจและวิเคราะห์ ผลงานวิจัย นวัตกรรม จัดทำข้อมูล ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยบูรพา รวมทั้งการแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนและผลักดันในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

 • ทำการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อผู้ประกอบธุรกิจในการนำผลงาน นวัตกรรม และองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปใช้ประโยชน์


 

มาตรการด้านการบ่มเพาะวิสาหกิจรายบุคคล

กลยุทธ์

 • ประชาสัมพันธ์โครงการเชิงรุกให้เข้าถึงตัวนิสิต นักศึกษา ศิษย์ อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา

 • มีกระบวนการคัดสรร โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอก มหาวิทยาลัย รวมทั้งภาคเอกชน

 • ดำเนินการค้นหาและคัดสรร ผู้มีแรงบันดาลใจในการประกอบธุรกิจที่มีความพร้อมจะใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยี เข้าสู่กระบวนการบ่มเพาะ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการประกอบการอย่างมีภูมิคุ้มกัน


 

มาตรการด้านการสร้างประสิทธิภาพของการบ่มเพาะให้ได้ตามเป้าหมาย

ลยุทธ์

 • จัดตั้งที่ปรึกษาหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจที่มีความรู้ความสามารถทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อให้คำแนะนำในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วย

 • จัดที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อให้คำปรึกษาด้านการเขียนแผนธุรกิจ การจัดตั้งบริษัท การดำเนินธุรกิจ ระบบบัญชีและภาษีอากร แก่ผู้เข้ารับการบ่มเพาะรายบุคคล

 • จัดที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะรายบุคคล ตามสภาพปัญหาและความต้องการ


 

มาตรการด้านการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการประกอบการ

กลยุทธ์

 • จัดระบบการติดตาม และบ่มเพาะรายบุคคลอย่างต่อเนื่อง

 • ประสานความช่วยเหลือด้านที่ปรึกษา ด้านวิชาการ และด้านการตลาดอย่างต่อเนื่อง

 • แสวงหาความร่วมมือในการประกอบการ (การร่วมทุน)


 

มาตรการด้านการส่งเสริมชมรมนิสิตผู้ประกอบการให้เข้มแข็งและยั่งยืน

กลยุทธ์

 • เสริมสร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อการประกอบธุรกิจผ่านทางคณะและภาควิชาอย่างทั่วถึง

 • ส่งเสริมให้เกิดความรู้ด้านการประกอบธุรกิจ

 • จัดระบบบริหาร และการวางแผนดำเนินงานของชมรมฯ โดยเป็นการมีส่วนร่วมของนิสิต

 • นำแผนกิจกรรมมาดำเนินการอย่างจริงจัง รวมทั้งจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม

 • จัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ และการตลาด ในการประสานและให้ความช่วยเหลือแก่ชมรมฯ


 

มาตรการด้านการประสานงานกับเครือข่าย

กลยุทธ์

 • มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

 • มีการแลกเปลี่ยนหรือใช้ที่ปรึกษาแผนธุรกิจ สร้างธุรกิจหรือร่วมกันต่อยอดธุรกิจระหว่างเครือข่าย

 • มีการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน