ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

กราฟแสดงจำนวนสะสมของการขอรับความคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา (ปี พ.ศ. 2551 - ปัจจุบัน)

 

 

 

ผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

ผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

IP Policy ของมหาวิทยาลัยบูรพา
แปลมาจาก ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา ว่าด้วย ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
ในโครงการ SPIRE เผื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติ

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

พิธีลงนามการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

"ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน"