ผลงานทรัพย์สินทางปัญญา

ผลงานที่พร้อมนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

ผลงานที่ยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา

ย้อนหลัง 3 ปี (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

"ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน"