ผลงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

“ใช้ความรู้ สู้ปัญหา เสริมปัญญา ก่อเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง สู่ความรุ่งเรืองของชุมชน”