ผลงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

University Business Incubator 2550-2562


บ่มเพาะผู้ประกอบการเข้าสู่บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ (Spin-off Companies) จำนวน  11  ราย

บ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) จำนวน  41  ราย

 

(Spin-off Companies)

ผลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการเข้าสู่บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ (Spin-off Companies) โดยเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันฯ พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ จำนวน  11  ราย

 

(Start-up Companies)

ผลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) โดยใช้ข้อได้เปรียบจาก สภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็น “บริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต”  จำนวน  41  ราย 

 

 

ผลการดำเนินงาน

START UP Spin off

ผลการดำเนินงาน 2550

1.นางสาวพรชนก สกุลยอดมณี ธุรกิจ ผงโรยข้าวจากเปลือกกุ้ง
2.นายเชาว์ เอื้อเฟื้อ ธุรกิจ ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
3.นางสาวนันทนา สันตติวุฒิ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (น้ำหมักชีวภาพ)
4.นายธนกฤต สมบูรณ์ ธุรกิจ พิมพ์รูปลงวัสดุ
5.นายโอภาส พิทักษ์สายชล ธุรกิจ กระจกกัดลายพ่นทราย
6.นางรถแก้ว ศิริโกมล ธุรกิจ เซรามิกซ์ประกอบหวาย
7.นางอัมพร ทิพย์มณี ธุรกิจ ออกแบบและผลิตเซรามิกซ์ (Hand made)
8.นางสาวลลิตา หงษ์ทองและกลุ่ม ธุรกิจ  ออกแบบและผลิตเซรามิกส์
9.อาจารย์เกรียงศักดิ์ เขียวมั่ง ธุรกิจ  ผลิตเฟอร์นิเจอร์จากขยะ
10.นายปราโมทย์ สังข์สุขศิริกุล ธุรกิจ การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน
11. อาจารย์สุรชาติ เหล็กงาม ธุรกิจ ชุดติดตั้งแก๊สใช้ร่วมกับเครื่องยนต์ดีเซล
ผลการดำเนินงาน 2552 1. ดร.เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์ และคณะศึกษาศาสตร์ ธุรกิจ Robot EDU
2. นายทวีสุข ภู่สุวรรณ และภาควิชาวาริชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา ธุรกิจ สื่อการเรียนการสอน (การสตัฟฟ์สัตว์)
3. อาจารย์วริยา วชิราวัธน์ธุรกิจ ชาใบขลู่
4. ดร.เชษฐ์  ศิริสวัสดิ์ ธุรกิจ คริสตันกลู
5. นายธนกฤต สมบูรณ์ ธุรกิจ พิมพ์รูปลงวัสดุ
6. บริษัทนูกรีน จำกัด  ธุรกิจ ปุ๋ยอินทรีย์ประเภทน้ำ (นูกรี-แบล็ค)
ผลการดำเนินงาน 2554 1. นางสาวณัชชา ฤกษ์ยินดี ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากเห็ด (เมธาพรฟาร์ม)
2. นายกรพิสิษฐ์  กุลขจรพันธ์ ธุรกิจ เยลลี่สมุนไพร
3. นายจะเร  ค้ำจุน ธุรกิจ ผลิตไม้ประดับ ประเภทไม้มงคล
4. นางสาวกนกวรรณ  แก่นจักร์ ธุรกิจ โคมไฟจากกระดาษรีไซเคิล
5. นายแสวง  นามวงษ์ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ตกแต่งบ้าน โดยวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติ
6. นางสาวจิตรา  พรประสิทธิ์ ธุรกิจ ฟาร์มเห็ด
7. นางสาวพิมพ์ชนก  บุญฤทธิ์ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์จากอะครีลิค
ผลการดำเนินงาน 2556 1. นายศุภกิจ  สุนีย์รัตนกุล ธุรกิจ น้ำมันนวดสกัดสมุนไพรจีน
2. นายวีระศักดิ์  อิงคปกรณ์ ธุรกิจ บ้านสวนทิพย์ มะขามแปรรูป
3. นางสาวณิชชฎา พงษ์วิจิตร์ ธุรกิจ ครีมขัดผิวหน้าและผิวกายสูตรสารสกัดมะขามป้อม
1. นางสาวภัสพร ฤกษ์ยินดี ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด (ตรา เมธาพร)2. นายจะเร ค้ำจุน ธุรกิจ ผลิตไม้ประดับ ประเภทไม้มงคล
ผลการดำเนินงาน 2558 1.  นางสาวชลฤทัย  จันทองทิพย์ นายภากร  งอนสุวรรณ และนางสาวเนตรนภา กาบแก้ว ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกาแฟ
2. นายกังวาล  อาศนเลขา ธุรกิจ กังวาลลูกชิ้นปลาซีฟู้ด
3. นางสาวนันท์ณภัส ปาลี และนางสาวกัลยา ปาลี ธุรกิจผงวุ้นสำเร็จรูป
ตรา คุณกัลยา
1. นายศุภกิจ  สุนีย์รัตนกุล ธุรกิจ น้ำมันนวดสกัดสมุนไพรจีน
2. นายวีระศักดิ์  อิงคปกรณ์ ธุรกิจ บ้านสวนทิพย์ มะขามแปรรูป
3. นางสาวนันท์ณภัส  ปาลี และนางสาวกัลยา ปาลี
ธุรกิจผงวุ้นสำเร็จรูป ตรา คุณกัลยา
ผลการดำเนินงาน 2560 1.นายเฉลิมพร สามะกิจ ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
2.นางสาวรจเลข บุญธกานนท์และนายธีระ  จุลมณีรัตนกุล
ธุรกิจข้าวกล้องอบกรอบ
3.นายณัชวัตร  ศีติสาร  นายทรงภพ  สืบชาติ  นางสาวอริสา  จิตต์เสนา และนางสาวอาทิตยา  สินเกตุ ธุรกิจ อาหารเสริมผู้สูงอายุ
4.นายทศพร ไกลสีห์ และ นายรักษิต ผาสุก ธุรกิจ บริการจัดส่งอาหาร
5.นายพัชรพงศ์  ปัญญาคุณานนท์ และนางพภัสสรณ์  ปัญญาคุณานนท์ ธุรกิจสบู่สมุนไพรดินสอพอง
6.นายโสภณ รอดเล็ก ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผลไม้และพืชผัก
ผลการดำเนินงาน 2562

 

1.นางสาวพัณณิตา มีบุญ ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ แปรรูปจากขนุน
2.นางสาวณฐมน ปิยะพงษ์ / นายปฏิภาณ  หอมไกรลาศ  ธุรกิจ น้ำมันนวด
3. นายรวิน คนองเกียรติ  ธุรกิจ ผลิตภัณฑ์แปรรุปจากผงผิวข้าว
1.นายเฉลิมพร สามะกิจ  ธุรกิจอาหารทะเลแปรรูป
2.นายทศพร ไกลสีห์ และ นายรักษิต ผาสุก  ธุรกิจ บริการจัดส่งอาหาร
3.นายพัชรพงศ์  ปัญญาคุณานนท์ และนางพภัสสรณ์  ปัญญาคุณานนท์
ธุรกิจสบู่สมุนไพรดินสอพอง

 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ