ผลงานบ่มเพาะวิสาหกิจ

University Business Incubator 

(Spin-off Companies)

ผลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการเข้าสู่บริษัทธุรกิจเต็มรูปแบบ (Spin-off Companies) โดยเป็นช่องทางการนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมที่สร้างในสถาบันฯ พัฒนาสู่กระบวนการใช้งานเชิงพาณิชย์ จำนวน  12  ราย

 

 

University Business Incubator 

(Start-up Companies)

ผลการดำเนินงานบ่มเพาะผู้ประกอบการรายใหม่ และบริษัทจัดตั้งใหม่ (Start-up Companies) โดยใช้ข้อได้เปรียบจาก สภาพแวดล้อมทางวิชาการ เสริมสร้างความเข้มแข็งและสามารถพัฒนาเป็น “บริษัทธุรกิจเต็มรูปในอนาคต”  จำนวน  22  ราย 

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการ