ผลงานถ่ายทอดเทคโนโลยี

คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
กับสถาบันการศึกษาของรัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหน่วยงานกลาง ในการประสานให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ประชาชนต้องการ 

  • เป็นศูนย์ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายของกระทรวงฯ ทำหน้าที่ในการดำเนินงานร่วมกับผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงในการดำเนินงานการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  • สำรวจและวิเคราะห์ความต้องการเทคโนโลยีของกลุ่มเป้าหมาย รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลเทคโนโลยีที่เป็นของสถาบันการศึกษาซึ่งเป็นคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย รวมทั้งผลงานที่เป็นภูมิปัญญาไทยเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี

  • ดำเนินกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีและ การเผยแพร่ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   เพื่อดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ความร่วมมือ โดยได้จัดทำโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการคำปรึกษา การเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรในชุมชนท้องถิ่น