โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

 

        ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ใหนการสร้าง และพัฒนานิสิต นักศึกษา และบุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผุ้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษารองรับ ทั้งนี้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะทำหน้าที่ในการสรา้งและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่

        สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงเห็นความสำคัญ ที่จะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการในประเทศให้มีศักยภาพในการประกอบธุรกิจ และสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มพูนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นจึงเห็นควรใช้ศักยภาพของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหรือ UBI ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรอ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้

 

 ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครืองข่ายภาคตะวันออก เมื่อวันที่  23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแก้ว

 

ภาพกิจกรรมรายงานผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคตะวันออก 

 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครืองข่ายภาคตะวันออก วันที่  25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา