โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ OTOP

       ปัจจุบัน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubator : UBI) ซึ่งเป็นหน่วยที่ทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนานิสิต นักศึกษา  บุคลากร รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ที่ประกอบธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีงานวิจัย นวัตกรรม องค์ความรู้ หรือเทคโนโลยีของสถาบันอุดมศึกษารองรับ ทั้งนี้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจจะทำหน้าที่ในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่  

        สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงเห็นความสำคัญของหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจหรือ UBI ในการช่วยพัฒนาผู้ประกอบการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรอ OTOP โดยการให้ความรู้ในการประกอบธุรกิจให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครืองข่ายภาคตะวันออก เมื่อวันที่  23 - 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมธนาสิริ จังหวัดสระแก้ว

ภาพกิจกรรมรายงานผลโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครือข่ายภาคตะวันออก 

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครืองข่ายภาคตะวันออก วันที่  25 - 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม แกรนด์ รอยัล พลาซ่า จังหวัดฉะเชิงเทรา

ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP เครืองข่ายภาคตะวันออก เมื่อวันที่  21-22 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม KP GRAND จังหวัดจันทบุรี