ติดต่อเรา

สถานที่ติดต่อ : อาคาร 50 ปี ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ ชั้น 5 ห้อง 503
ที่อยู่ติดต่อ : ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์/โทรสาร :
038-102287

E-mail : tloubibuu@gmail.com
Facebook : tloubibuu