Research Gap Fund-TED Fund

โครงการดำเนินกิจกรรมผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

            โครงการที่ผลักดันผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้การสนับสนุนในลักษณะทุนอุดหนุนสมทบบางส่วน (Matching grant) เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัย อาจารย์ ผู้ประกอบการเอกชนและ Startup ได้เข้าถึงงานวิจัยและร่วมมือกันพัฒนานวัตกรรม โดยให้การสนับสนุนทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์


วัตถุประสงค์

  1. สนับสนุนการพัฒนาต่อยอดงานวิจัย องค์ความรู้และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยของรัฐ ให้ตอบสนองความต้องการของตลาดและพร้อมสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  2. เพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมในช่วงการวิจัยต่อยอด (Translation Research) จากผลงานในระดับห้องปฏิบัติการ (Lab Scale) ไปสู่ผลิตภัณฑ์/บริการในระดับอุตสาหกรรม (Industrial / Commercial scale)


หลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ

ดูหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการ