ผลงานที่ผ่านมา งานฝึกอบรมและที่ปรึกษา

 • 1. กลุ่มอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
  • 1) มัคคุเทศก์ทั่วไป(ต่างประเทศ)
  • 2) มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ไทย – เฉพาะพื้นที่)
  • 3) มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่)
  • 4) มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (ทะเลชายฝั่ง)
  • 5) ภาษาต่างประเทศเพื่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ
 • 2. กลุ่มข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา
  • 1) ยุทธศาสตร์การทำงานให้มีประสิทธิภาพ
  • 2) การพัฒนาระบบบริหารตัวชี้วัดระดับบุคคลตามกรอบการปฏิรูปราชการสำหรับองค์กรรัฐยุคปฏิรูปราชการ (Individual KPI Management System & balanced Scorecard)
  • 3) CEO & CCO
  • 4) กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนยุคใหม่
  • 5) กลยุทธ์การพัฒนากระบวนการคิด
  • 6) การพัฒนาและเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้บริหารมืออาชีพ
  • 7) นักบริหารระดับต้น(นบต.)
  • 8) นักบริหารระดับกลาง (นบก.)
  • 9) เสริมสร้างความรู้ด้านคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
  • 10) การทำงานเป็นทีมแบบบูรณาการ เพื่อให้การบริการที่ประทับใจ
  • 11) การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม
  • 12) การบริหารพัสดุ ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
  • 13) การถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549 และการเบิกจ่ายเงินในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
  • 14) เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้
  • 15) นักบริหารระดับชำนาญการ (นบช.)
  • 16) การสร้างเครือข่าย e –Marketing โดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการ
  • 17) การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร
  • 18) การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง
  • 19) การบริหารความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล
  • 20) การพัฒนาสมรรถนะการบริหารองค์กรและทรัพยากรบุคคล (Balanced Scorecard and Human Resource Scorecard) สำหรับบุคลากร
  • 21) พิธีกรมืออาชีพ
  • 22) เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer)
  • 23) แนวทางการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ
  • 24) การสื่อสารในองค์กรกลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
  • 25) เทคนิคการจัดประชุมและการเขียนรายงานการประชุมอย่างมีประสิทธิภาพ
  • 26) บทบาทภาครัฐ องค์กรปกครองท้องถิ่นกับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
  • 27) การปฐมนิเทศ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา
 • 3. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่น (9 จังหวัด ภาคตะวันออก) ได้แก่
   • 1) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 2) รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 3) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 4) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
   • 5) ประธานสภาเทศบาล
   • 6) รองประธานสภาเทศบาล
   • 7) สมาชิกสภาสภาเทศบาล
  • 3.2 ระบบบริหารยุทธศาสตร์และการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ทางความคิดของผู้บริหารเพื่อการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สำหรับผู้บริหารระดับ 6 – 8 ของจังหวัด
  • 3.3 การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่และพนักงานธุรการของอบจ.
  • 3.4 การสร้างจิตสำนึกเพื่อการบริการสู่ความเป็นเลิศของเทศบาล
  • 3.5 จริยธรรมและคุณธรรมของพนักงานและลูกจ้างเทศบาลของเทศบาล
  • 3.6 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารแบบบูรณาการสำหรับผู้บริหารของจังหวัด
  • 3.7 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ขั้นสูง (Advance) ของจังหวัด
  • 3.8 เทคนิคการประมาณราคาและการควบคุมงานก่อสร้าง
  • 3.9 การจัดการความรู้
  • 3.10 การเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 3.11 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
  • 3.12 5 ส และการพัฒนาสมรรถภาพองค์กร (Organization Development)
  • 3.13 การบริการให้เกิดความประทับใจ
  • 3.14 เทคนิคการประชุมสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  • 3.15 การเตรียมความพร้อมนักการเมืองสู่การเลือกตั้งท้องถิ่น
  • 3.16 การบริหารจัดการด้านผังเมือง สำหรับผู้บริหารระดับกลาง และเจ้าหน้าที่ อปท.
  • 3.17 พัฒนาศักยภาพและวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภา อปท.(ศึกษาดูงานสหรัฐอเมริกา/(โมร็อคโค สเปน โปรตุเกส)/เยอรมันนี ออสเตรีย เช็ค สโลลัก ฮังการี/ออสเตรเลีย)
  • 3.18 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและผังเมืองเพื่อการท่องเที่ยวขององค์กรการปกครองท้องถิ่นภายในจังหวัดชลบุรี (ศึกษาดูงานประเทศ สเปน และโปรตุเกส)
  • 3.19 พัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และหัวหน้าส่วน ราชการ องค์กรการปกครองท้องถิ่น (ศึกษาดูงาน ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์)
  • 3.20 แนวทางปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบและมาตรฐานการบริหารงานองค์กรปกครองท้องถิ่น
  • 3.21 พัฒนากระบวนการคิดสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการองค์กรการปกครองท้องถิ่น (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐอิตาลี และสมาพันธรัฐสวิส)
  • 3.22 พัฒนาศักยภาพ และวิสัยทัศน์ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุคใหม่ (ศึกษาดูงานประเทศออสเตรเลีย)/(เขตปกครองพิเศษฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)/(ณ ประเทศญี่ปุ่น (ฟูกุโอกะ)
  • 3.23 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยว “Business and Tourism Communication English”
  • 3.24 เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  • 3.25 บทบาทผู้นำท้องถิ่นกับการพัฒนาศักยภาพเมืององค์รวม ด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว สังคมและความเป็นอยู่ของชุมชนในพื้นที่ (ศึกษาดูงาน นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน)/ (ประเทศออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐสโลวัก สาธารณรัฐเช็กและเยอรมัน)
  • 3.26 การพัฒนาการท่องเที่ยวท้องถิ่นอย่างสร้างสรรค์ และยั่งยืน (Development for sustainable local tourism) (ศึกษาดูงาน กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี )
  • 3.27 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการปฏิบัติงานเบื้องต้น
  • 4. กลุ่มหน่วยงานภาคเอกชน อุตสาหกรรม ธุรกิจ SMEs
   • 1) โครงการพัฒนาที่ปรึกษาแผนธุรกิจ SMEs
   • 2) โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
   • 3) โครงการการประกวดแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา New Wave SMEs 2003 คลื่นใหม่ SMEs ไทย
   • 4) โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา (University Business Incubation-UBI)
   • 5) พันธมิตรธุรกิจ SMEs (เป็นโครงการจัดเก็บข้อมูลผู้ประกอบการ SMEs และผู้ทรงคุณวุฒิในภาคตะวันออกด้านธุรกิจ)
   • 6) การติดตามและให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ปีงบประมาณ 2545-2546
   • 7) หลัก 5 ประการ กุญแจทองของหัวหน้างาน (Golden Keys of Supervisor)
   • 8) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน
   • 9) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร
   • 10) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
   • 11) เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer)
   • 12) เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารญี่ปุ่น (สำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น)
   • 13) การควบคุมคุณภาพภายในและการใช้เครื่องมือ QC อย่างเชี่ยวชาญ
   • 14) ความปลอดภัยง่ายนิดเดียว,การพัฒนาทักษะการสอนงานสำหรับหัวหน้างาน, จะเป็นพนักงานที่ดีขององค์กรได้อย่างไรและการบริหารอารมณ์ (EQ), การยศาสตร์ (Ergopnomics)
   • 15) การจัดทำเอกสารตามมาตรฐาน ISO
   • 16) การพัฒนาทีมงานเพื่อความสำเร็จภายใต้ระบบมาตรฐาน ISO
   • 17) การสร้างแรงจูงใจในการทำงาน, ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง การบริหารอารมณ์ (EQ)
   • 18) การคำปรึกษาแก้ไขปัญหาและสนับสนุนการจัดตั้งธุรกิจ (สำหรับผู้ประกอบการใหม่)
  • 5. กลุ่มเกษตรกร ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
   • 5.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีสู่ชุมชน ภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยบูรพา
    • 1) การฉายรังสีอาหารและผลิตผลทางการเกษตร
    • 2) การเพิ่มคุณค่าอัญมณีด้วยการฉายรังสี
    • 3) การกำจัดแมลงโดยการฉายรังสี
    • 4) เสริมทักษะการกำจัดหนอนระกำ
    • 5) การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนเชิงพาณิชย์
    • 6) การผลิตน้ำมันจากเมล็ดสบู่ดำ
    • 7) การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการทอผ้า
    • 8) การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อชุมชน
    • 9) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการปลูกผักหวานป่า
    • 10) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำแก๊สชีวภาพ
    • 11) การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาน้ำจืดเศรษฐกิจ
   • 5.2 อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
    • 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยีการทำปุ๋ยชีวภาพ
    • 2) การสร้างงานประดิษฐ์จากเปลือกหอยเหลือใช้
  • 6. กลุ่มเยาวชน
   • 6.1 ค่ายผู้นำเยาวชนค่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ค่าย “พลังสีขาว...ก้าวสู่สังคมที่สดใส”
   • 6.2 ค่าย “อาสาสมัครเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรท่องเที่ยวท้องถิ่น
   • 6.3 ค่ายเยาวชนกับการป้องกันสาธารณภัยและอุบัติภัยในชุมชน “ภัยสังคม…ป้องกันอย่างไรให้ปลอดภัย”
   • 6.4 ค่ายเยาวชนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ สำหรับผู้นำเยาวชน
   • 6.5 ค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ “เยาวชนไทย หัวใจรักษ์ทะเล”
  • 7. กลุ่มบุคคลทั่วไป/ผู้สนใจ หรือผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
   • 7.1 การจัดงานพิธีการและศิลปะการพูด
   • 7.2 พิธีกรมืออาชีพ
   • 7.3 โครงการเพิ่มศักยภาพผู้ว่างงานเพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน
    • (ต้นกล้าอาชีพ)
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ (ภาษาอังกฤษ)”
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ (ภาษาญี่ปุ่น)”
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ภาษาต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ (ภาษาเกาหลี)”
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการจัดเลี้ยง”
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจนำเที่ยว (Tour Operator Management )”
    • - หลักสูตร “การเป็นผู้ประกอบการใหม่ การทำธุรกิจร้านอาหารนานาชาติขนาดเล็ก”
    • - หลักสูตร “วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว ธุรกิจการจัดเลี้ยง”
   • 7.4 การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
  • 8. กลุ่มนานาชาติ (International program)
   • 8.1 The Essential Strategic Partnership in Tourism สำหรับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว ในกลุ่มประเทศCLMVT
   • 8.2 The Office Management” สำหรับเจ้าหน้าที่ของ Royal Civil Service Commission (RCSC) ประเทศภูฏาน
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา โทร. 0 3810 2288-90 Fax 0 3874 5798