ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)

"ทักษะและทัศนคติที่ดีสร้างความเป็นมืออาชีพ"

วิสัยทัศน์ (Vision)

"องค์กรแห่งการบริการวิชาการอย่างเหนือชั้น (Predominating academic service center)"

ปณิธาน (Determination)

"มุ่งมั่นและพัฒนาการบริการวิชาการและนวัตกรรม เพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม"

อัตลักษณ์

"การบริการที่รวดเร็ว มีคุณภาพ คุ้มค่าและไมตรีจิต"

วัฒนธรรม

"ทำงานได้หลากหลายหน้าที่ด้วยใจบริการ (Multi-Tasking Skill & Service Mind)"

ค่านิยม

 • สำนักบริการวิชาการ (Academic Service Centre)
 • A = Attitude (ทัศนคติที่ดี)
 • S = Skill (มีทักษะ)
 • C = Collaboration (ประสานความร่วมมือ)

พันธกิจ (Mission)

 • 1. บริการวิชาการ บริการงานวิจัยและนวัตกรรมด้วยหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
 • 2. พัฒนาศักยภาพแก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสังคมและชุมชนทั่วไป รวมถึงเขตพื้นที่พัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
 • 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา

แผนยุทธศาสตร์สำนักบริการวิชาการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

  Platform 1 : การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่มาตรฐานสากลและการสร้างบุคลากรคุณภาพสนองต่อความต้องการภาคตะวันออก

  Program 1 ระบบพัฒนาสมรรถนะกำลังคนระดับสากล

 • Obj. ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียน และแรงงานในพื้นที่
 • KR1 จำนวนโครงการที่ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานร่วมกับส่วนงานภายใน
 • Program 4 การนำมหาวิทยาลัยสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 • Obj. สร้างการรับรู้ในตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในระดับสากล
 • KR1 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลำดับใน 500 ลำดับแรกของโลก
 • KR2 จำนวนกิจกรรมหรือโครงการที่ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยที่ถูกจัดลำดับใน 200 ลำดับแรกของเอเชีย
 • KR3 จำนวนครั้งการนำเสนอตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยในกิจกรรมระดับสากล

 • Platform 2 : การเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายและเป็นที่พึ่งในการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน

  Program 7 พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออกด้วย ววน.

 • Obj. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการภาคตะวันออก
 • KR1 จำนวนโครงการส่งเสริมการบ่มเพาะผู้ประกอบการ Startup (การสร้างนวัตกรรมรูปแบบใหม่)
 • Program 8 พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากภาคตะวันออก ด้านงานวิจัยและนวัตกรรม

 • Obj. ส่งเสริมให้นักวิจัยปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและนวัตกรรม
 • KR1 การเติบโตของสัดส่วนร้อยละของจำนวนงานวิจัยแก้ปัญหาเชิงพื้นที่ต่องานวิจัยพื้นฐาน (หน่วย:ร้อยละ)
 • KR2 จำนวนนวัตกรรมชุมชน (สะสม) ที่ต่อยอดองค์ความรู้ด้านวิจัยของมหาวิทยาลัย
 • KR3 จำนวนโครงการที่ผลักดันและส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) (บริหารสำนักงานเลขานุการ EEC-HDC)
 • KR4 จำนวนโครงการการบริการวิชาการที่พัฒนาชุมชน ภาคตะวันออก
 • KR5 จำนวนโครงการบริการวิชาการและบริการงานวิจัย แก่ภาครัฐและเอกชน

 • Platform 3 : การพัฒนาสู่องค์กรประสิทธิภาพสูงเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

  Program 9 มุ่งสู่องค์กรที่มีการบริหารจัดการเป็นเลิศ

 • Obj. เพิ่มประสิทธิประสิทธิภาพการบริหารงานขององค์กร
 • KR1 จำนวน New Believer ด้านความเป็นเลิศ EdPEx Criteria & Assessor และ TQA Criteria & Assessor
 • KR2 จำนวนส่วนงานที่ได้รับคะแนนการประเมิน EdPEx 200 คะแนนขึ้นไป
 • Program 10 พัฒนาระบบบริหารประสิทธิภาพรายรับ-รายจ่าย

 • Obj. สร้างสมความมั่งคงทางการเงินขององค์กร
 • KR1 ร้อยละการเติบโตของเงินรายได้มากกว่าหรือเท่ากับ ร้อยละ 4
 • KR2 ร้อยละการสร้างสมความมั่นคงทางการเงินขององค์กรตามเกณฑ์ NI – 12 (Net Income 12 %)
 • Program 11 การบริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล

 • Obj. ส่งเสริมประสิทธิภาพ ความโปร่งใส และเป็นธรรมในการบริหารมหาวิทยาลัย
 • KR1 จำนวนระบบในการสนับสนุนการบริการวิชาการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน (ผลการประเมินด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)
 • Program 12 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านสถานที่และโครงสร้างพื้นฐาน

 • Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
 • KR1 ร้อยละการเพิ่มขึ้นของพื้นที่สีเขียว
 • KR2 จำนวนกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม พลังงาน และความยั่งยืน
 • Program 13 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 • Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและให้ความสำคัญในการจัดหาพลังงานทดแทน
 • KR1 การลดลงของปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้าเทียบจากปี 2563 (ร้อยละ)
 • Program 14 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านของเสีย

 • Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยมีการจัดการของเสียและการหมุนเวียนของเสียกลับมาใช้ใหม่
 • KR1 การลดลงของปริมาณการเกิดขยะในพื้นที่มหาวิทยาลัยเทียบจากปี 2563 (ร้อยละ)
 • Program 15 การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวด้านน้ำ

 • Obj. สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยลดการใช้น้ำและการนำน้ำเสียกลับมาใช้ใหม่
 • KR1 การลดลงของปริมาณการใช้น้ำประปาของทุกส่วนงานเทียบจากปี 2563 (ร้อยละ)