Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ประกาศ เรื่องขอรับทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงผลิตกระแสไฟฟ้า

September 26, 2019, 10:41 am

 


 

ไฟล์ประกาศ.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง

September 17, 2019, 10:33 am

imageด้วย สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญชวนการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง โดยรายละเอียดและหลักเกณฑ์ดังนี้   
 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอทุนระบบบำบัดน้ำเสีย / ระบบระบายน้ำของเมือง สำหรับการขอรับเงินอุดหนุนตามมาตรา ๒๓ (๑)
๑.การลงทุนและดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียรวมหรือระบบกำจัดของเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง การจัดหา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องใช้ ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานและบำรุงรักษารักษาระบบดังกล่าว ตามมาตรา ๒๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕
๒. โครงการที่ขอรับเงินอุดหนุน ต้องบรรจุภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ตามมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติส่งเริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๓๕ แลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๓. โครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องดำเนินการและไม่สามารถขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ในปีงบประมาณนั้น หรือไม่อาจสรรหาเงินจากแหล่งอื่นได้ โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยื่นขอ ได้จัดสรรเงินรายได้สมทบตามสัดส่วนที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
๔. วงเงินอุดหนุนไม่เกินร้อยละ ๕๐ – ๙๐ ของวงเงินโครงการ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมทบไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ และไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินโครงการ ทั้งโดยพิจารณาจากศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความจำเป็นในการให้การอุดหนุน และความความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกสารประกอบการยื่น
๑. แบบคำขอเงินอุดหนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อม
๒.แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
๓. ข้อเสนอโครงการ (TOR)
๔. รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS/Feasibility Study)
๕. รายละเอียดการออกแบบและแบบรายละเอียด (DD/Detailed Design)
๖. รายการประมาณราคา (BOQ)
๗. เอกสารกรรมสิทธิ์ที่ดิน
๘. ผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
๙. การสมทบงบประมาณ
๑๐. การลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU)
๑๑. แผนบริหารจัดการโครงการ
๑๒. งบประมาณประจำปี รายได้ – รายจ่าย ย้อนหลัง 3 ปี
๑๓. แผนจัดเก็บค่าบริการ (เทศบัญญัติค่าบริการบำบัดน้ำเสีย/กำจัดขยะมูลฝอย) และการส่งเงินคืนกองทุน
สิ่งแวดล้อม
๑๔. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หรือรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE)
รวมทั้ง ผลการพิจารณา IEE/EIA ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ (สำหรับโครงการที่เข้าข่ายจัดทำ EIA/IEE)
๑๕. รายงานผลการเดินระบบและบำรุงรักษาระบบ
ขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติ
http://envfund.onep.go.th/wp-content/uploads/2017/03/step231.pdf


หากมีความสนใจในการจัดทำรายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS/Feasibility Study) ออกแบบรายละเอียด (DD/Detailed Design) และรายการประมาณราคา (BOQ) สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ๐๙๗-๐๖๐๕๕๗๐ หรือ ๐๓๘-๑๐๒๒๙๐

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดล็อคความคิด (ที่จำกัดและคลาดเคลื่อน) เพื่อพิชิตความสำเร็จ”

August 26, 2019, 8:41 am

imageใบสมัคร.pdf
รายละเอียดโครงการ ปชส.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**

August 6, 2019, 2:49 pm

imageกรมการท่องเที่ยว ได้ประกาศ เรื่อง การขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยมอบหมายให้มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้ดำเนินการจัดทดสอบความรู้ครั้งนี้ จึงขอเชิญผู้ที่มีความประสงค์และมีคุณสมบัติตามประกาศกรมการท่องเที่ยว สมัครเข้ารับการทดสอบเพื่อนำผลทดสอบความรู้ฯ ดังกล่าว ใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอเป็นมัคคุเทศก์ได้ที่กรมการท่องเที่ยวต่อไป รายละเอียดการสมัคร ดังนี้


- รายละเอียดเพิ่มเติม -
ประกาศกรมการท่องเที่ยว : https://drive.google.com/…/1viD8oNOPNGYfJJ23uomdiJhtaJ…/viewเว็บไซต์รับสมัครสอบ : https://dot-guide.thaijobjob.com/


- ติดต่อ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ - สำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยบูรพา เบอร์ติดต่อ (เวลาราชการ) 038-102293 , 038-102283


**สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562

February 26, 2018, 2:07 pm

imageรายละเอียดโครงการบริหารสารบรรณ 2562 ปชส. doc.pdf
กำหนดการอบรมบริหารสารบรรณ.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ประกาศ เรื่องขอรับทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงผลิตกระแสไฟฟ้า
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดล็อคความคิด (ที่จำกัดและคลาดเคลื่อน) เพื่อพิชิตความสำเร็จ”
ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print