Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

February 27, 2019, 10:41 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

July 4, 2017, 11:33 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

July 4, 2017, 11:32 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

July 4, 2017, 11:30 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ

September 2, 2016, 10:35 am

imageEmoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ประกาศ เรื่องขอรับทุนเพื่อดำเนินโครงการด้านการกำจัดขยะมูลฝอยเป็นเชื้อเพลงผลิตกระแสไฟฟ้า
สำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประชาสัมพันธ์เรื่องการขอทุนในการทำระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบระบายน้ำของเมือง
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลดล็อคความคิด (ที่จำกัดและคลาดเคลื่อน) เพื่อพิชิตความสำเร็จ”
ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**
พิธีลงนามสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา กับ บริษัท เอ. พี. รีไซเคิล อินดัสเตรียล จำกัด

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print