Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน

May 27, 2015, 10:58 am

image


image


imageสามารถอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่
http://siamevent.com/all-event/?p=78420


 

ภาพข่าวทั้งหมด.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

เอกสารการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation EHA
สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print