โพสต์โดย infor

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และนวัตกรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าของ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)

January 7, 2022, 2:27 pm

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

November 30, 2021, 10:47 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๔

November 15, 2021, 10:02 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness and Spa & Community-Based Tourism

November 10, 2021, 8:46 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

November 1, 2021, 9:20 am

imageEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม และนวัตกรรม ลงพื้นที่ศึกษาดูงานและติดตามความคืบหน้าของ โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC)
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จาก กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานประกันสังคมสู่ผู้ประกันตน ประจำปี ๒๕๖๔
Exchange of Experiences and Good Practices in Wellness and Spa & Community-Based Tourism
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print