Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

เอกสารการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล

December 25, 2019, 10:46 am

เอกสาร ดร.รชฏ จันทร์น้อย.pdf
เอกสารอาจารย์ศิริชัย วิชชุวัชรากร-2.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation EHA

December 13, 2019, 8:43 am

1. หนังสือ เวียน นายกฯ อปท. ทุกแห่ง (EHA).pdf
2. หนังสือ เวียน นายกฯ อปท. ทุกแห่ง (ข้อบัญญัติ).pdf
3. หนังสือ เวียน นายกฯ อปท. ทุกแห่ง (เลือกตั้ง).pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562

December 3, 2019, 9:53 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

December 3, 2019, 9:52 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

December 3, 2019, 9:50 am

imageEmoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

เอกสารการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation EHA
สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print