Emoticons & comments by azerot

ยินดีต้อนรับ Dashboard ของสำนักบริการวิชาการ


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564

November 18, 2020, 3:49 pm

image


image


image


image


image


image


image


image


imageหนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ (ภาครัฐ).pdf
หนังสือประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการ (อปท.).pdf
หลักสูตรฝึกอบรม2564.pdf
registerAll2564.pdf
registerAll2564.docx
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม”

July 20, 2020, 3:58 pm

imageเปิดรับสมัครแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย
และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา
วิทยากรจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา พร้อมทีมวิทยากร
จัดอบรมวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม PJ 303 ชั้น 3 อาคาร 50 ปี
ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อบรมฟรีจำนวน 50 ท่านเท่านั้นโดย ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
หมายเหตุ : ผู้เข้าร่วมอบรมนำ Note book มาด้วย


สมัครได้ที่ : https://forms.gle/URd7Brsy1GojJ1u97


 


 

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง

July 4, 2017, 11:33 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560

July 4, 2017, 11:32 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

July 4, 2017, 11:30 am

imageEmoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ปฏิทินโครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2564
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เปิดรับสมัครแล้วโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อการวิจัย และพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม”
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print