Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)

June 24, 2020, 6:30 pm

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ.pdf
เอกสารประกอบการจัดจ้างเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการ.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรม"การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร"

June 9, 2020, 8:40 am

imageรายละเอียดโครงการบริหารสารบรรณ 2563.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ"

June 8, 2020, 1:58 pm

imageรายละเอียดโครงการ.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการตามพื้นที่ดำเนินการ โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19)
โครงการฝึกอบรม"การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสารและการทำลายเอกสาร"
โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ"
สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print