Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย"

June 25, 2019, 1:33 pm

imageรายละเอียดโครงการและใบสมัครเข้าร่วมอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ

April 24, 2019, 3:01 pm

imageสมัครฟรีได้ที่ https://forms.gle/iyb924gkk2ZM9AyC8

Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” ปีงบประมาณ 2562

October 18, 2018, 4:05 pm

imageขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
เพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 55
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เนื่องจากวันอบรมตรงกับงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จึงขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมดังกล่าว
เป็นวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562

สามารถดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมโครงการ
จากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศเปลี่ยนวันเอบรมโครงการเขียนหนังสือราชการ.pdf
รายละเอียดโครงการเขียนหนังสือราชการฯ.pdf
กำหนดการเขียนหนังสือราชการ.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2562

February 27, 2018, 9:04 am

imageรายละเอียดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 2562 ปชส.pdf
กำหนดการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ ปี 2562.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร ปีงบประมาณ 2562

February 26, 2018, 2:07 pm

imageรายละเอียดโครงการบริหารสารบรรณ 2562 ปชส. doc.pdf
กำหนดการอบรมบริหารสารบรรณ.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "พลังแห่งการขับเคลื่อนเพื่อความก้าวหน้าของพนักงานมหาวิทยาลัยในยุคไทยแลนด์ 4.0 : การเขียนผลงานวิชาการและการเสวนาทางออกแก่พนักงานมหาวิทยาลัย"
ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 55 ปีงบประมาณ 2562
ภาพกิจกรรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพฯ รุ่นที่ 32/2562
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านระบบคุณภาพ
ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 39 วันที่ 21-22 มี.ค. 2562

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print