Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมและเอกสารการอบรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 30/2561 ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2561

August 29, 2018, 11:29 am

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ
รุ่นที่ 30 ปีงบประมาณ 2561


ภาพกิจกรรมการอบรม


 22 ส.ค. 2561


 23 ส.ค. 2561


 24 ส.ค. 2561


 ทัศนศึกษาอ่างศิลา บางแสน


 รับวุฒิบัตรและรูปหมู่

การพูดในโอกาสต่างๆ อ.อภิรักษ์.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2561

July 2, 2018, 3:43 pm

image


image
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2561 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 พิธีเปิด


 ภาพกิจกรรม 1 


 ภาพกิจกรรม 2


 รับวุฒิบัตร


Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37 วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561

June 19, 2018, 4:39 pm

imageภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37


วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561 


ภาพกิจกรรมการอบรม


 ภาพกิจกรรมการอบรม


 ศึกษาดูงาน


 ทัศนศึกษาอ่างศิลา-บางแสน

Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออกการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อปและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ
ภาพกิจกรรมและเอกสารการอบรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 30/2561 ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2561
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37 วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print