Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓

May 15, 2018, 10:39 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”

May 15, 2018, 10:29 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย”

May 15, 2018, 10:27 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการร่วมสืบสานประเพณี “งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ ๑๔

May 15, 2018, 10:26 am

imageEmoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ค่ายผู้นำเยาวชนอนุรักษ์ธรรมชาติ “เยาวชนไทย หัวใจรักทะเล” รุ่นที่ ๗

May 15, 2018, 10:24 am

imageEmoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

โครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออกการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อปและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ
ภาพกิจกรรมและเอกสารการอบรม โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นำ รุ่นที่ 30/2561 ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 2561
ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37 วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print