2019

ธันวาคม
December 3, 2019, 9:53 am : สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
December 3, 2019, 9:52 am : โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
December 3, 2019, 9:50 am : ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
December 3, 2019, 9:48 am : ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
"/> "/> " /> " />
พฤศจิกายน
November 11, 2019, 1:31 pm : โครงการฝึกอบรม"การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร"
November 11, 2019, 11:58 am : โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดเพื่อความเป็นผู้นา”
สิงหาคม
August 6, 2019, 2:49 pm : ขอเชิญชวนผู้สนใจขอเข้ารับการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ประจำปี พ.ศ.2562 **สามารถเข้าร่วมทดสอบฟรี !! ไม่มีค่าใช้จ่าย**

2017

กรกฎาคม
July 4, 2017, 11:33 am : โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
July 4, 2017, 11:32 am : สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
July 4, 2017, 11:30 am : โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

2016

กันยายน
September 2, 2016, 10:35 am : บริษัท MG มอบกรวยจราจรให้กับสำนักฯ
มีนาคม
March 10, 2016, 9:53 am : เซ็น MOU กับสมาคมเพื่อช่วยชีวิตทางน้ำ

2015

สิงหาคม
August 13, 2015, 2:35 pm : มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ศึกษาดูงาน ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
พฤษภาคม
May 27, 2015, 10:58 am : งานแถลงข่าว โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับบทบาทการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไทย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน พร้อมเสวนาหัวข้อ เกษตรไทย ปลอดภัยทุกคน
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2561
โครงการฝึกอบรม"การบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร และการทำลายเอกสาร"

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print