Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” ปีงบประมาณ 2562

October 18, 2018, 4:05 pm

imageขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบ
เพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ”
ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 55
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา

ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม พ.ศ.2562

เนื่องจากวันอบรมตรงกับงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.บูรพา
สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา จึงขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมดังกล่าว
เป็นวันที่ 6-7 มิถุนายน พ.ศ.2562

สามารถดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนแปลงวันอบรมโครงการ
จากเอกสารแนบด้านล่าง

ประกาศเปลี่ยนวันเอบรมโครงการเขียนหนังสือราชการ.pdf
รายละเอียดโครงการเขียนหนังสือราชการฯ.pdf
กำหนดการเขียนหนังสือราชการ.pdf
ใบสมัครเข้ารับการอบรม.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


Emoticons & comments by azerot
อยากให้มีหนังสือ เชิญ/ประชาสัมพันธ์การอบรม ถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อที่นำไปเป็นหลักฐานในการไปราชการ ขอบคุณค่ะ
Emoticons & comments by azerot
มีที่หน้าเว็บค่ะ http://www.uniserv.buu.ac.th/temp_uniserv/train/paper_prภาครัฐ.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

เอกสารการอบรม โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพท้องถิ่น การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัย สิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Environmental Health Accreditation EHA
สำนักบริการวิชาการ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบตัวอย่างแห่งปี สาขาองค์กรตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2562
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเชิงรุก
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์และศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ UBI มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print