Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market และ e-bidding

September 7, 2017, 11:08 am


ด้วยสำนักบริการวิชาการ  ร่วมกับ กองคลังและทรัพย์สิน กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามหลักการของ e-market และ e-bidding”  ขึ้น  จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน
 
โดยรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายน พ.ศ. 2560 และ
     รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 17 กันยายน พ.ศ. 2560 


ณ ห้อง M Com 2 (ชั้น ๒) อาคาร เกษม จาติกวณิช  คณะวิศวกรรมศาสตร์  


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การใช้งานในระบบ e-market  และ e-bidding  ของหน่วยงานต่าง ๆ มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  เจ้าหน้าที่พัสดุและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยบูรพา จำเป็นจะต้องศึกษาหาความรู้ ความเข้าใจในหลักการของระบบดังกล่าว เพื่อลดความเสี่ยงในขั้นตอนการบริหารพัสดุของรัฐ ทุกวงจร รวมถึงกระบวนการ หลักการ และวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมายและมีประสิทธิภาพ เก็บค่าลงทะเบียน คนละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) โดยการสนับสนุนค่าลงทะเบียนจากกองคลังและทรัพย์สิน 

เอกสารเชิญเข้าร่วมอบรมฯ.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37 วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”
โครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย”
โครงการร่วมสืบสานประเพณี “งานก่อพระทรายวันไหลบางแสน” ครั้งที่ ๑๔

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print