Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (Gistda) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

December 6, 2017, 9:18 am

image


image


image


image


image


image


imageสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือGISTDA พร้อมภาคีเครือข่าย และสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดงานมหกรรม EECi@SKP หรือ EECi Fair เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต ระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2561
ณ อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมทางวิชาการ
ที่หลากหลาย การจำหน่ายสินค้า otop และกิจกรรมความบันเทิงตลอด 5 วัน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
เบอร์โทรศัพท์ 0 3810 2283, 2293, 2297

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนเมืองปลอดภัยหัวใจสีขาว รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 28-30 มิ.ย. 2561
ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 37 วันที่ 14-15 มิ.ย. 2561
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) รุ่นที่ ๓
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “ท้องถิ่นคุณธรรม : ผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่”
โครงการ “อนุรักษ์ความเป็นไทย”

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print