Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)”

December 13, 2017, 11:04 am

imageเขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
จัดโครงการดำเนิน การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน สำนักงานศาลยุติธรรม
สำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมงาน “มหาวิทยาลัยแห่งความรัก” และแสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับตำแหน่งขวัญใจบุคลากร มหาวิทยาลัยบูรพา
โครงการ “เขียนหนังสือราชการ และหนังสือโต้ตอบ เพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 49
โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.)

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print