Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

ขอเชิญเข้าร่วม หลักสูตร ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

December 22, 2017, 3:16 pm


ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัด


ตำแหน่งรองนายก/ปลัด/รองปลัด/นักพัฒนาการท่องเที่ยว รวมจำนวน 2 คน


เข้าร่วมทดสอบหลักสูตร “ผู้นำการท่องเที่ยวระดับพื้นที่” พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้


เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตร


ระหว่าง 24 – 26 มกราคม พ.ศ. 2561


ณ โรงแรม Prime Time บางแสน จังหวัดชลบุรี


สำหรับการร่วมกิจกรรมนี้ ทางโครงการจะสนับสนุนที่พักรวมอาหารเช้า จำนวน 2 คืน เข้าพัก 2 คน อาหารกลางวันและอาหารเย็น เอกสารประกอบการบรรยาย และยานพาหนะศึกษาดูงาน


สามารถส่งเอกสารการสมัคร มาที่ FAX 038 745 798 หรือ


e-mail : wanwipa@buu.ac.th


ภายในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561


(ในกรณีที่มีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนดก่อนวันปิดรับสมัคร


ขออนุญาตปิดรับสมัครค่ะ)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณวิภา หรูสกุล โทรศัพท์ 08 7050 5501

ใบสมัครท่องเที่ยว.docx
กำหนดการ 24-26 มค.docx
หนังสือ เชิญอบรมการท่องเที่ยว.pdf

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

มาแล้ววว !!! เทอม 7/2018 เปิดแล้ว ! อบรมภาษาอังกฤษกับAUA โดยเจ้าของภาษา....
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ (ภาค ข.) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฎี IRT ด้วยโปรแกรม Mplus
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์ข้อสอบตามทฤษฏี IRT ด้วยโปรแกรม IRTPRO
สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญชวนเข้าอบรมหลักสูตร การวิเคราะห์โมเดลเชิงพหุสาเหตุ ด้วยโปรแกรม Mplus

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print