Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออกการออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อปและทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ

September 3, 2018, 4:23 pm

imageเปิดรับสมัครอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจในภาคตะวันออก
- การออกแบบบรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายการค้าด้วยโปรแกรมโฟโต้ช้อป 
- หัวข้อทรัพย์สินทางปัญญาด้านการออกแบบ
จัดฝึกอบรมระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน พ.ศ. 2561 
อบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย รับสมัครเพียง 30 ท่าน
โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สมัครได้ที่ https://goo.gl/qMGM38
-------------------------------------------------
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Tel. 038-102287
E-mail tloubibuu@gmail.com
หรือเว็บไซต์ www.uniserve.buu.ac.th/tloubi

เขียนความคิดเห็นEmoticons & comments by azerot
Emoticons & comments by azerot

ข้อมูลความคิดเห็น


ไม่พบความคิดเห็น
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

ภาพกิจกรรม โครงการบริหารสารบรรณด้านการจัดเก็บเอกสาร รุ่นที่ 39 วันที่ 21-22 มี.ค. 2562
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ ประจำปี พ.ศ. 2562 เรื่อง “ทศวรรษใหม่การปกครองท้องถิ่นไทย”
ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการนำความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มศักยภาพภาคอุตสาหกรรม
ขอเปลี่ยนแปลงวันที่อบรม โครงการ “เขียนหนังสือราชการและหนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” ปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 55 เปลี่ยนเป็น 6-7 มิถุนายน 2562
ภาพกิจกรรม โครงการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ 54 ปีงบประมาณ 2562

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print