Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ สปชต.รุ่น 3

April 19, 2017, 3:14 pm

โครงการ สปชต.รุ่น 3.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี “การเพาะเลี้ยงปลาการ์ตูนในเชิงพาณิชย์” ประจำปีงบประมาณ 2560

March 13, 2017, 10:38 am

17. เพาะเลี้ยงปลาการ์ตูน.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่่ 2

March 13, 2017, 10:37 am

โครงการ สปชต.รุ่น 2.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ เสริมสร้างประสิทธิภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของข้าราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สปชต.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1

March 13, 2017, 10:35 am

โครงการ สปชต.รุ่น 1.pdf
Emoticons & comments by azerot Emoticons & comments by azerot

โครงการ “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบเพื่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่ 40

March 13, 2017, 10:24 am

14. บริหารสารบรรณ รุ่นที่ 40.pdf
Emoticons & comments by azerot


สมัครอบรมออนไลน์


ติดต่อสอบถาม
งานฝึกอบรม
โทร. 0 3810 2288-91 Fax 0 38390 4871
งานวิจัย พัฒนา สังคมฯ
โทร. 0 3810 2283 / 2293 / 2297
Fax 0 3839 3472
การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 0 3810 2291 Fax 0 38390 4871
E-Mail ascbuu@hotmail.com


Emoticons & comments by azerot เอกสารเก่า

บัญชีคุมแฟ้มเอกสาร งานสารบรรณ
ภาพกิจกรรมโครงการ ค่ายผู้นำเยาวชน เมืองปลอดภัย หัวใจสีขาว
โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน (The Genius Program) ด้านสเต็มศึกษาและโครงงาน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จังหวัดอ่างทอง
สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทย ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการค่ายเยาวชนกับการอนุรักษ์พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

pics
infor
train
admin

Log in

โครงการอบรม และ ภาพกิจกรรมการอบรม สำนักบริการวิชาการ ม.บูรพา
Emoticons & comments by azerot
print this page Print